RİSK ANALİZİ

RİSK ANALİZİ

Etkin bir güvenlik projesinin oluşturulmasında ilk adım hizmet sağlayacağımız kurumun risk analizinin doğru oluşturulmasıyla başlar. Risk analizi ve risk yönetiminin temel amacı; kurum ve kuruluşlarda oluşabilecek tehlikelere karşı önlem almak, tehditleri ortadan kaldıracak veya etkisini azaltacak kontrolleri ilk aşamada tespit etmektir. Stratejik kararlarda ele alınan değişkenle ilgili olan riskin kapsamlı olarak anlaşılmasını sağlayan yöntemlerin bütünüdür. Bir başka ifadeyle, risklere karşı olasılık dağılımı hesaplamasıdır.  Projelerde yer alan güvenlik görevlisi personelin risk analizini belirleyip gerekli durumlarda risk teşkil eden durumları raporlaması gerekmektedir.

Her çalışma alanında farklı tehlikeler ve bunlara bağlı olarak farklı riskler olabileceğinden, çalışanların görev aldıkları veya alabilecekleri her lokasyon için ayrı bir değerlendirme yapmak gerekecektir. Örneğin; AVM, hastane ya da okul gibi yerler hepsi ayrı risk unsurlarına sahiptir. Ayrıca risk değerlendirmeleri mutlaka ve her zaman bir risk değerlendirme ekibi tarafından yapılmalıdır.

GÜVENLİK RİSK YÖNETİMİ:

Risk yönetimi, potansiyel risklerin sistematik olarak değerlendirilerek, olası zararların etkisini azaltıcı yönde, verilere dayalı karar vermeyi sağlayan yönetimi ifade eder. Risk analizi çalışmaları kısaca şöyle açıklanabilir;

  • Korunacak mekân hakkında bilgilerin toplanması,
  • Mekâna yönelik genel tehditlerin belirlenmesi,
  • Bu tehditlerin risk oluşturma derecesini analizi,
  • İlgili mekândaki fiziki ve elektronik güvenlik tedbirlerinin uygunluğunun değerlendirilmesi,
  • Mekâna yönelik oluşabilecek risklerin belirlenmesi ve üst yönetime sunulması

Hızla gelişen dünya ile birlikte yaşadığımız iletişim çağı yeni suç türleriyle güvenlik risklerini de ortaya çıkarmaktadır. Bireysel, kurumsal ve toplumsal alanda güvende yaşamak için olası risk ve tehlikelere karşı hazırlıklı olmalıyız. Ne kadar detaylı ve kapsamlı risk analiz değerlendirmeleri yaparsak ve bu değerlendirmeleri herhangi bir risk anında uygulamaya koyma becerisi gösterirsek o kadar güvenli ve iyi bir risk yönetimi uygulamış oluruz.